Referat fra ordinær generalforsamling

Torsdag 5. februar 2015

Kim bød velkommen til generalforsamlingen

 

1.   Valg af dirigent

 

Flemming Jacobsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 2 stemmetællere blev valgt i tilfælde af kampvalg ved bestyrelsesvalget.

 

2.   Beretning

 

Formand Kim fremlagde sin beretning og hovedpunkterne var:       

–       ikke mange til generalforsamlingen i 2014 og der var ikke en fuldtallig bestyrelse, Derfor blev en nødplan sat i værk, for at opretholde driften og det blev igen overvejet i hvilken retning vi skulle med forsamlingshuset.

–       Der har været lav udlejning og omkostninger er holdt på et minimum.

–       Vi har igen døjet med likviditeten men heldigvis har det været en varm vinter

–       Der var borgermøde i september som et nødråb for at holde liv i ”huset”

–       Kim sluttede med en tak til alle der hjælper med at holde huset i gang.

Beretningen blev godkendt.

 

3.   Regnskab

 

Torben fremlagde regnskabet og hovedpunkterne var:

–       Indtægter øget da lejligheden var fuld udlejning i hele året.

–       Besparelse på ca. 10.000 på el og varme

–       Besparelse på mange andre omkostninger

–       Tilskud fra landsbyråd på 10.000 og landsbyfonden på 40.000. Sidstnævnte skal sammen med overskud fra arrangementer i 2012 og 2013 dække ombygning af køkken. Der var her et nettoresultat på ca. 20.000

–       Årets resultat blev et overskud på næsten 40.000

–       Egenkapital er steget med årets resultat så den nu er kr. 730.000

–       Prioritetsgæld på kr. 95.000 og anden gæld faldet til kr. 20.000

Der kom et par spørgsmål bl.a. om kontingenter. Der har været stort udsving i indtægten af kontingenter hvert år og det skyldes tidspunktet for udsendelse af opkrævninger. Nogle år kommer enkelte indbetalinger først i efterfølgende år.

Regnskabet blev godkendt.

 

4.   Valg til bestyrelsen

 

Birgitte Simonsen på valgt – og genopstiller

Kim Christensen på valg og genopstiller ikke

Jacob Jacobsen, Keld Nielsen og Søren Bech stillede op og blev valgt.

 

Valg af suppleanter

     Gunnar Have blev valgt som suppleant

 

Valg af revisorer

     Hanne Larsen og Klaus Pedersen fortsætter som revisorer

 

5.   Projekt forsamlingshus

 

Jacob fremlagde planer for eventuel ombygning af forsamlingshuset.

I stedet for at huset skal ombygges i etaper er planen nu, at hele huset (undtagen køkkenet) skal renoveres på én gang. For at det kan lade sig gøre er der dog flere ting, der skal falde i hak:

hele ombygningen skal være færdig inden 10. juni 2015

budgettet skal holdes under kr. 1.160.000

der skal indsamles kr. 40.000 inden 31. marts 2015

vi skal have et forhåndstilsagn til ombygningen fra kommunen

der skal være frivillig arbejdskraft i løbet af ombygningen

lejeaftaler i foråret skal flyttes til alternative steder.

 

Jacob nævnte også, at Frode Laursen ville være behjælpelig med bl.a. finansiering.

Herefter fremlagde Keld forslag til prisliste fra 1/7 2015, hvor der ikke længere er rabat til anpartshavere

 

6.   Indkomne forslag og eventuelt

Jacob fremhævede Kim for et kæmpe arbejde med ombygningsplanerne og han blev ”begavet” og fik klapsalver.