Vedtægter

maj 16, 2011 | Artikler

Vedtægter for Andelsselskabet Vitten Forsamlingshus   §1 Forsamlingshusets formål er at give husly til møder og sammenkomster af såvel offentlig som privat art. §2 Medlemskab af andelsselskabet kan tegnes af enhver mand eller kvinde, der bor i Vitten sogn, ved erhvervelse af mindst én andel á 10 kr. Efter bestyrelsens bestemmelse kan medlemskab på den angivne […]

Vedtægter for Andelsselskabet Vitten Forsamlingshus

 

§1

Forsamlingshusets formål er at give husly til møder og sammenkomster af såvel offentlig som privat art.

§2

Medlemskab af andelsselskabet kan tegnes af enhver mand eller kvinde, der bor i Vitten sogn, ved erhvervelse af mindst én andel á 10 kr. Efter bestyrelsens bestemmelse kan medlemskab på den angivne måde også erhverves af sådanne personer, der ikke bor i Vitten Sogn, men har en stadig, fast og naturlig tilknytning til sognet.

Ingen medlemmer hæfter for den gæld, andelsselskabet måtte pådrage sig, udover med det beløb, som vedkommende har erhvervet sin andel for.

§3

Hvert år i januar afholdes ordinær generalforsamling, som skal bekendtgøres i den lokale presse senest en uge, før den afholdes.

På generalforsamlingen fremlægges regnskabet for det pr. 1. januar afsluttede år i revideret stand.

Der foretages valg af bestyrelse og to revisorer. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, og stemmeretten udøves kun ved personligt fremmøde. Hvert medlem har én stemme.

Et medlem har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt af en person, der hører til vedkommendes husstand. Stemmeretten udøves da af den fremmødte.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 10 medlemmer skriftligt opfordrer dertil med angivelse af forhandlingsemner.

§4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der selv vælger formand og kassérer. Alle medlemmer er pligtige til at modtage valg. Valget gælder for 2 år. Efter første års forløb fratræder dog 2 bestyrelsesmedlemmer, der udvælges ved lodtrækning.

§5

Bestyrelsen kan forpligte andelsselskabet og kan med bindende virkning optage lån til husets drift og vedligeholdelse.

Restgælden på de samlede lån må aldrig overstige 60% af den til enhver tid gældende ejendomsvurdering.

§6

Bestyrelsen ordner alt vedrørende forsamlingshusets brug og påsér, at hus og inventar holdes i forsvarlig stand og renholdt.Bestyrelsen kan ansætte en vært til at forestå dette. bestyrelsen er medbestemmende om, hvilke priser, der må beregnes.

 §7

Ved leje af forsamlingshusets lokaler kan lejerne beværte de indbudte efter eget ønske, når dette ikke er i strid med gældende love.

§8

Bestyrelsen bestemmer i hvert enkelt tilfælde lejeafgiftens størrelse. Denne skal altid stå i forhold til brugen. Afgifterne anvendes til forsamlingshusets drift.

§9

Enhver andelshaver har pligt til at udtræde af andelsselskabet ved fraflytning fra sognet, medmindre bestyrelsen efter anmodning fra den fraflyttende i overensstemmelse med reglen i §2 træffer bestemmelse om, at medlemskabet kan bevares. Endvidere bortfalder andelsretten ved dødsfald. Ved bortfald af andelsretten p.g.a. dødsfald eller fraflytning fra sognet har andelshaveren alene retten til at modtage et beløb svarende til det, der blev betalt ved erhvervelse af andelen. Iøvrigt har andelshaveren ikke ret til at ophæve medlemskabet i selskabet, bortset fra det tilfælde, at andelshaveren fylder 67 år. Også ved udtræden p.g.a. alder erhverver andelshaveren alene ret til at modtage det oprindelige indskud tilbage.

Ingen kan således i tilfælde af udtræden gøre krav på en forholdsmæssig andel af andelsselskabets formue.

Andelshaveren kan efter det fyldte 67. år fritages for at indbetale det årlige bidrag til forsamlingshusets drift. Forudsætningen herfor er dog, at andelshaveren fremsætter anmodning herom til bestyrelsen.

Såfremt det måtte blive besluttet at likvidere selskabet, træffer generalforsamlingen bestemmelse om, hvilke formål der skal tilgodeses gennem den nettoformue, som måtte være i behold ved likvidationens afslutning, efter afholdelse af de med likvidationen forbundne omkostninger. Generalforsamlingen kan dog alene vedtage at anvende nettoformuen til gavn for fælles formål i Vitten sogn.

Til vedtagelse af likvidation kræves vedtagelse herom på to hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes efter bestyrelsens indkaldelse senest 2 mdr. efter at likvidationen er vedtaget på den første generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.

Likvidationen er herefter endelig vedtaget, såfremt dette med simpelt stemmeflertal besluttes på den anden generalforsamling, når dog mindst 50% af andelshaverne har givet møde på sidste generalforsamling.

§10

Alle andelshavere er forpligtet til årligt at indbetale det af bestyrelsen fastsatte beløb til afholdelse af selskabets drift.

§11

Ændringer af disse vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og 3/4 af disse stemmer for foreslåede ændringer, eller hvis det ikke opfyldes, ved en ny generalforsamling, afholdt i løbet af 4 uger og vedtagelse da sker med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset de mødtes antal.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. juni 1978