Referat af generalforsamling i Vitten Borger og Idrætsforening Mandag d. 11. april 2016

 

1.                        Valg af dirigent:  

                 Gunnar blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen blev varslet i ordentlig tid. Tilbage i august 2015.

Lisbeth blev valgt som referent.

2.                        Formandens beretning:

                 Laila startede med at takke bestyrelsen for deres store arbejde, samt Mick for at lave et stort stykke arbejde med hjemmesiden. Tak til Orla for græs slåning, samt alle andre der har ydet et stykke arbejde stort som småt.

2015 er et år, hvor der er sket rigtig meget i Vitten. Nyt forsamlingshus, nyt bålhus, Skt. Hans med grill inden bålet. Arbejdsdag med maling o.a. på legepladsen. Streaming fra universitetet startet op i Forsamlingshuset, samarbejde med kirken om Lucia, fastelavn fortsatte i et lidt andet koncept, fælles spisninger som vi fremover bærer igennem ved at få mad fra Christine, fodbold drengene er ”still going strong” og bliver udstyret med lidt bolde engang imellem.

3.                        Regnskab:

Jørgen gennemgik regnskabet. Lisbeth orienterede lidt om shelteren og bålhuset og tilskud fra Friluftsrådet. Tilskuddet er betinget af, at vi tilmelder bålhus og shelter til hjemmesiden www.udinaturen.dk. Det vil betyde at andre vil have mulighed for at bruge begge dele, hvis de lige skulle komme forbi.

Der blev spurgt ind til legepladsen. VBI er godt klar over at bl.a. tårnet med rutchebanen skal renoveres.

Indgangen til den gamle / lille parkeringsplads til forsamlingshuset. Krukken der er placeret der nu skal fjernes igen. Hvem der har sat den op og hvorfor er der ikke lige nogle der ved.

4.                        Valg af bestyrelse:

De opstillede blev genvalgt.

5.                        Valg af revisor:

Torben er revisor og blev genvalgt til posten

6.                        Indkomne forslag:

Fremover må der gerne være et fast punkt på dagsordenen der omhandler landsbyrådet og orientering derfra. Dette blev taget til efterretning

7.                        Eventuelt:

Forslag om at vi fremover starter fællesspisninger med en sang. Der var tilslutning til dette.

Der bliver indkaldt til en arbejdsdag engang inden sommer, når shelteren er kommet og er klar til opsætning. Der skal også ordnes andre småting den dag.

Fælles møde for byen d. 11.05.2015, aftalt efter fælles møde mellem forsamlingshusets bestyrelse og VBI´s bestyrelse. Laila har meldt datoen ud pr. mail og der vil snarligt komme en dagsorden til mødet.

Der er et samarbejde med Frode Laursen om et fælles arrangement engang i efteråret på tegnebrættet.

Landsbyrådet, der var en kort orientering og herefter valg af ny kandidat, som byens repræsentant i landsbyrådet. Flemming stillede op og blev valgt. Lisbeth er suppleant og Flemming og Lisbeth vil fremover snakke sammen engang imellem for i fællesskab at finde ud af, hvad der skal meldes videre ud i byen.

Haldum grusgrav nærmer sig byen med hastige skridt. Da den startede blev man enige om, at der skulle være en 300 meters zone til nærmeste by. Nu er det ikke længere en kommune sag, men en regionssag og regionen siger at der ikke er en zonegrænse. Hvordan kan man få regionen i tale ? Det er nok mere effektivt, hvis der er mere end en der henvender sig. Dette vil bl.a. være noget af det der vil kunne blive taget op på mødet d. 11.05

Johannes orienterede om et samarbejde han har gang i med den rumænske menighed, hvor de også tænker at lave en fælles spisning under initiativet fra landsbyrådet.