VBIs vedtægter

feb 4, 2010 | Artikler

Vedtægter for Vitten Borger- og Idrætsforening 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er ”Vitten og Omegns Borger- og Idrætsforening”, forkortet ”VBI”. Foreningens hjemsted er Vitten i Favrskov Kommune. 2. Foreningens formål: At fremme medlemmernes trivsel i lokalsamfundet ved at løse opgaver af fælles karakter og arrangere idræts- og andre aktiviteter af folkeoplysende karakter, der […]

Vedtægter for Vitten Borger- og Idrætsforening

1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er ”Vitten og Omegns Borger- og Idrætsforening”, forkortet ”VBI”. Foreningens hjemsted er Vitten i Favrskov Kommune.

2. Foreningens formål:

At fremme medlemmernes trivsel i lokalsamfundet ved at løse opgaver af fælles karakter og arrangere idræts- og andre aktiviteter af folkeoplysende karakter, der fremmer kendskabet medlemmerne imellem. Herunder at tilbyde fritidsaktiviteter/fritidstilbud for børn og unge i og omkring Vitten.

At få størst muligt samarbejde etableret med øvrige foreninger i området.

At virke som lokalsamfundets talerør over for kommunale- og andre myndigheder.

3. Medlemmer:

Borgerne indenfor foreningens område samt øvrige der kan tilslutte sig foreningens formål.

Indmeldelse sker til bestyrelsen.

Der opkræves kontingent efter regler fastsat af bestyrelsen.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Såfremt medlemmer er i restance, har de ingen stemmeret på generalforsamlingen og betragtes reelt som udmeldt.

Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.

4. Organisation:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes ordinært en gang om året i april måned.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 2 ugers varsel via. hjemmesiden Vitten-by.dk, mail liste og boksen ved forsamlingshuset.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og har været medlem i mindst 1 måned.

Valg afgøres ved almindelig stemmelighed. Såfremt et forslag får lige mange nej og ja stemmer er det ikke vedtaget.

Såfremt noget medlem ønsker afstemninger foretaget skriftligt skal dette respekteres.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 3 medlemmer samt suppleanter og 2 revisorer. Valgene gælder for 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og referent.

Valgbar til bestyrelsen er de medlemmer, der er fyldt 18 år, dog højst 2 pr. husstand.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der arbejder med specifikke opgaver. eks. idræt, fester, trafik/miljø, legeplads/legestue.

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamling, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 25% af medlemmerne forlanger det.

5. Regnskab:

Foreningens regnskabsår er aprilåret. Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Der føres særskilt regnskab for idrætsafdelingen.

6. Vedtægtsændringer:

Vedtægterne kan ændres på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.

7. Tegningsret:

Foreningen tegnes ved formand og kasserer i forening.

8. Opløsning:

Foreningen kan ikke opløses så længe, der er 3 betalende medlemmer. Hvis foreningen opløses skal dens midler overdrages til en anden bestående forening og båndlægges til formål inden for den oprindelige forenings formål.